Vedtægter

Vedtægter.

§ 1. Foreningens navn & hjemsted:
Cedergaard Sportsrideklub, forkortet CSK  Esbjergvej 103, 6000 Kolding Stiftelsesdato: 22. februar 2012

§ 2. Klubbens formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. At oplære børn & unge i alt vedrørende hestens/ponyens brug og pleje. At udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. At have et dejligt og sundt miljø for børn, unge og voksne.

§ 3. Medlemmer:
I rideklubben kan optages aktive og passive medlemmer. Unge mennesker kan optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med min. 1 måneds varsel.

§ 4. Kontingent:
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generelforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1 Februar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling i Januar. Foreningens midler opbevares i Nordea bank. 

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldelse af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i Januar/februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddelelse klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelses beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt. Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

§ 7.
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.    

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldelse med samme varsel som den ordinære generalforsamling.  

§ 9. Tegningsret:
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.  

§ 10. Bestyrelsens ledelse:
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Alle 5 medlemmer skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges lige år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant i bestyrelsen. Såfremt suppleantenes plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes middelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov.

§ 11. Hæftelse:
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Klubbens oplæsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde Hestens Værn.    

§ 13. Dansk Ride Forbund:
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

§ 14. Karantæne/udelukkelse:

§14A:
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmeste fastsat omfang, dog max. 2 måneder. til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil 

§ 14B:
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at er medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet, indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 14C:
I det af §14B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbund Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund /eksklusion)

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 03.10 2012.

Vil du lære at ride? Tilmeld dig vores kurser nu!

Har du lyst til at gå til ridning, tilbyder Cedergaard Sportsrideklub undervisning for alle, øvede som nybegyndere, i dressur og spring.

Indkøbskurv